uslugi

Prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych

Pomoc w zakresie badania i regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym

Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sporządzanie i analiza umów dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, przenoszenia prawa użytkowania wieczystego oraz umów przedwstępnych w tym zakresie, jak również umów o ustanowienie/przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego

Reprezentowanie w konfliktach wynikających z korzystania i zarządu nieruchomością

Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących uzyskania decyzji niezbędnych dla inwestycji budowlanych (w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektu)

Dochodzenie roszczeń z tytułu wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sporządzanie i opiniowanie umów o prace projektowe, roboty budowlane, wykonanie budynków mieszkalnych i użytkowych, zastępstwo inwestycyjne oraz konsorcjum inwestycyjne

Pomoc prawna dla architektów, wykonawców robót budowlanych, zarządców nieruchomości oraz pośredników w zakresie obrotu nieruchomościami

Stała obsługa prawna projektów i podmiotów gospodarczych o charakterze deweloperskim31-131 Kraków, ul. Karmelicka 29/2    |    telefon: 12 341 48 48    |     e-mail: kancelaria@ttadwokat.pl