Prawo administracyjne | Kancelaria Adwokacka T&T w Krakowie

Prawo administracyjne

Usługi z zakresu prawa administracyjnego

Reprezentowanie przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, pism i skarg w związku z działalnością organów administracji publicznej a także opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
Pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji

Prawo administracyjne można zdefiniować jako przepisy, które regulują sytuację prawną podmiotów, które nie są podporządkowane organom administracji publicznej. Te uregulowania prawne (normy) oddziałują nań bezpośrednio i pośrednio. Oddziaływanie bezpośrednie polega na ustanawianiu w nich obowiązków i praw, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej. Pośrednio normy są stosowane w drodze decyzji administracyjnej organu.

Mówiąc prościej, prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, powstające między organami administracji publicznej (państwowej i samorządu terytorialnego) a różnymi podmiotami. Są to także regulacje, które określają zasady organizacji organów, a także wykaz i zasady wykonywanych przez nie czynności.

Z powyższej definicji jasno wynika, że z działaniem prawa administracyjnego spotykamy się na co dzień. Z różnych przyczyn postępowania administracyjne nie zawsze przebiegają tak, jak chce podmiot. Zasady prowadzenia tych postępowań są zebrane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie zajmuje się wszelkimi sprawami, które dotyczą prawa administracyjnego, a w szczególności postępowań przed organami administracji publicznej.


Reprezentowanie przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Często zdarza się, że pojawiają się problemy z postępowaniem przed organami administracji publicznej. Postępowanie może się przeciągać, decyzje nie są takie, jak powinny być. Pamiętać też trzeba, że strony postępowania przed organami administracji publicznej mogą i powinny w nim czynnie uczestniczyć w każdym jego stadium. Wiąże się to jednak z ciągłym śledzeniem postępowania. Prawnicy z naszej krakowskiej kancelarii służą w tej materii kompleksową pomocą łącznie z reprezentowaniem państwa w czasie całego postępowania, także przed sądami administracyjnymi. Reprezentując państwa w toku postępowania administracyjnego dbamy o to, aby postępowanie przebiegało prawidłowo i dotrzymywane były terminy.

Nasi prawnicy są także gotowi reprezentować państwa przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjny, gdy wyczerpane zostaną wszystkie środki zaskarżenia, które są możliwe w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Pomożemy przygotować niezbędne dokumenty, łącznie ze skargą do sądu administracyjnego.Odwołanie czy skarga, a może niezbędna jest opinia prawna z zakresu prawa administracyjnego?

Na każdej wydanej przed organ administracji publicznej decyzji powinno znaleźć się pouczenie, czy i jakie środki odwołania przysługują stronie. W przypadku wydania decyzji przez organ I instancji, stronom przysługuje odwołanie, w którym nie trzeba podawać uzasadnienia, dlaczego nie zgadzają się z decyzją. Od decyzji organu II instancji odwołania nie ma, można jedynie, w zależności od sprawy, złożyć wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego lub złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Niewykluczone, że podczas podstępowania wystąpią jeszcze inne sytuacje, na które trzeba szybko i profesjonalnie zareagować. Kancelaria adwokacka w Krakowie pomoże państwu w przygotowaniu odwołań, pism i skarg w związku z działalnością organów administracji publicznej. Zajmie się także przygotowaniem opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Taka opinia może państwa uchronić przed niewłaściwymi działaniami organów lub ułatwić staranie się o różnego rodzaju decyzje. Kancelaria przygotowuje opinie także dla organów administracji publicznej, ułatwiając im postępowanie administracyjne w skomplikowanych przypadkach.Pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji

Każdy w Polsce może prowadzić dowolną działalność gospodarczą, rejestrując się w ewidencji działalności gospodarczej. Jednak w przypadku niektórych rodzajów działalności przedsiębiorca musi spełnić dodatkowe wymogi. To może być uzyskanie np.: koncesji, licencji, zezwolenia lub wpis do rejestru działalności regulowanej. W innych przypadkach wymagane są odpowiednie uprawnienia zawodowe. O wydanie odpowiedniej promesy na działalność wymagającą licencji lub koncesji należy wystąpić zanim rozpocznie się inwestycje niezbędne do takiego rodzaju działalności.

Nasza kancelaria nie tylko sprawdzi, czy działalność, którą chcecie państwo prowadzić, wymaga spełnienia którego z powyższych wymogów, ale także zapewni pomoc w procesie ich uzyskania.