Prawo cywilne | Kancelaria Adwokacka T&T w Krakowie

Prawo cywilne

Usługi prawne z zakresu prawa cywilnego

- Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu wypadków, błędów w sztuce lekarskiej oraz bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę
- Reprezentowanie w sprawach o zapłatę
- Prowadzenie spraw o odzyskanie utraconych nieruchomości, naruszenie prawa własności (w tym eksmisję), nabycie własności przez zasiedzenie, naruszenie posiadania oraz zniesienie współwłasności
- Pomoc prawna w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej
- Ochrona dóbr osobistych

Prawo cywilne zajmuje się stosunkami między podmiotami prywatnymi. Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne. Jedną z głównych zasad prawa cywilnego jest równość stron. Ponieważ prawo to reguluje stosunki osobowe i majątkowe oraz między obywatelami, normuje stosunki o charakterze niemajątkowym, a także chroni dobra osobiste, więc jest praktycznie cały czas obecne w życiu każdego. W Polsce prawo cywilne zostało skodyfikowane w Kodeksie cywilnym.

Nasza krakowska kancelaria adwokacka zajmuje się wieloma dziedzinami prawa cywilnego. Mamy w tej dziedzinie ogromne doświadczenie, co pozwala na profesjonalne i skuteczne prowadzenie poszczególnych spraw.Odszkodowania i zadośćuczynienia

Wbrew powszechnemu przeświadczeniu pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia nie są tym samym. Odszkodowanie przysługuje w przypadku szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie ma zrekompensować szkodę niemajątkową.

Szkodę majątkową łatwo zdefiniować i policzyć, ponieważ jest to po prostu uszczerbek na majątku, np. zalanie czy pożar mieszkania czy przysłowiowe uszkodzenie samochodu w wypadku. Natomiast szkoda niemajątkowa jest o wiele trudniejsza do wycenienia, bo dotyczy cierpienia fizycznego i psychicznego.

Nasza kancelaria adwokacka służy pomocą w ustaleniu, czy klientowi należy się odszkodowanie, czy zadośćuczynienie. Prawnicy ustalą wysokość świadczeń i przygotują niezbędną dokumentację oraz pisma. Duże doświadczenie adwokatów z naszej kancelarii w dochodzeniu powyższych świadczeń pozwala na bardzo skuteczne działania w tym zakresie. Kancelaria pomaga przy dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienień m.in. z tytułu wypadków i błędów w sztuce lekarskiej. Poszkodowany może zażądać np. zwrotów kosztów leczenia i rehabilitacji czy przystosowania mieszkania do nowych potrzeb. Bardzo trudno jest wycenić cierpienie psychiczne czy ból po utracie zdrowia lub bliskiej osoby. Pomoc kompentnego adwokata jest wtedy niezbędna.

Kancelaria zajmie się także bardziej prozaicznymi przypadkami, jak np. bezumowne korzystanie z nieruchomości. Chodzi przede wszystkim o przypadki zajęcia nieruchomości pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę.Jak skutecznie wyegzekwować wierzytelność

Prawo cywilne reguluje także różnego rodzaju zobowiązania, wśród nich umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy czy wykonania usługi. Jeśli mają państwo wierzytelność, która wciąż nie jest uregulowana, a upomnienia nie dają rezultatu, warto się zastanowić nad skierowaniem sprawy do sądu. W kancelarii adwokackiej nasi prawnicy wskażą państwu, w jaki sposób można uzyskać zaspokojenie wierzytelności. Prawo cywilne przewiduje kilka trybów postępowania. Wybór będzie zależał nie tylko od wysokości zobowiązania, ale także od jego rodzaju i specyfiki sprawy.

Kancelaria proponuje całościowe podejście do sprawy, począwszy od etapu przedsądowego (wystawienie wezwania do zapłaty), poprzez sporządzenie pozwu i innych pism procesowych, a skończywszy na rozprawie w sądzie.Prawo własności i nieruchomości

Nasza kancelaria zajmie się także wszelkimi sprawami dotyczącymi nieruchomości i prawa własności. Adwokaci pomogą przy odzyskiwaniu utraconych nieruchomości, naruszeniach praw własności czy też nabyciu własności przez zasiedzenie. Podejmą skuteczną działania w przypadku naruszenia posiadania. Przygotują niezbędne dokumenty do zniesienia współwłasności (oprócz przypadków, gdy taka czynność jest prawnie niemożliwa).Dobra intelektualne pod specjalną ochroną

W dobie powszechnego dostępu do internetu coraz poważniejszym problemem staje się ochrona dóbr intelektualnych. Nasza kancelaria wychodzi naprzeciw i proponuje pomoc prawną w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. Adwokaci udzielają pomocy m.in. przy przeniesienie praw autorskich, ich ochrony w sieci, ochrony praw patentowych, znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów użytkowych.Dobra osobiste są chronione

Dobra osobiste to dobra niematerialne każdej osoby fizycznej, nierozerwalnie z nią związane, bez względu na stan psychiczny i inne okoliczności. Są niezbywalne i niedziedziczne. Do najważniejszych należy zdrowie, wolność, cześć czy swoboda sumienia. Dobrem osobistym będzie też nazwisko czy pseudonim oraz wizerunek, a także twórczość artystyczna i naukowa, racjonalizacja i wynalazczość. Te wszystkie dobra są pod ochroną prawa cywilnego.

Kancelaria adwokacka pomaga w przypadkach, gdy te dobra zostaną bezprawnie naruszone. Adwokaci wyjaśnią, jakie środki ochrony przysługują w takim wypadku i przeprowadzą przez cały proces ich egzekwowania.