Prawo pracy | Kancelaria Adwokacka T&T w Krakowie

Prawo pracy

Usługi prawne z zakresu prawa pracy

Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie działalności konkurencyjnej i zachowaniu poufności
Sporządzanie i opiniowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych i porozumień zbiorowych
Pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych
Doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców
Reprezentowanie w sprawach odwołań do Sądów Pracy, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Prawo pracy to bardzo obszerna dziedzina prawa, która obejmuje problematykę dotyczącą stosunków między pracownikami i pracodawcami, organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych oraz dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. Podstawowym dokumentem regulującym tę dziedzinę prawa jest Kodeks pracy. Jednakże w wielu innych aktach prawnych są zawarte przepisy, które mają zastosowanie w prawie pracy.

Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie proponuje całościową obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.


Umowa o pracę i kontrakt menedżerski – warto konsultować z prawnikiem

Najważniejszym dokumentem niezbędnym przy zatrudnieniu pracownika jest umowa o pracę. Powinna zawierać najważniejsze kwestie dotyczące zatrudnienia. Co powinna zawierać umowa, szczegółowo określa Kodeks pracy oraz Kodeks cywilny. Do podstawowych elementów należą: określenie stron, rodzaj umowy, datę zawarcia, warunki pracy i płacy, termin rozpoczęcia pracy.

W przypadku zatrudniania osoby, która ma być odpowiedzialna za zarządzanie, często pojawiają się tzw. kontrakty menedżerskie. Choć kontrakt często zawiera elementy umowy o pracę, nie jest taką umową i między menedżerem a zatrudniającym nie nawiązuje się stosunek pracy. Tu strony same decydują, w jaki sposób określą swoje prawa i obowiązki.

Bardzo często w umowach menedżerskich pojawia się też zakaz konkurencji oraz klauzula o zachowaniu poufności. Takie klauzule mogą być też w zwykłych umowach o pracę. Zakaz działalności konkurencyjnej może obejmować okres zatrudnienia, ale też może rozciągać się na okres po rozwiązaniu stosunku pracy.

Jak widać, już zwykła umowa o pracę rodzi szereg dylematów prawnych. Dlatego warto skorzystać z usług naszej kancelarii adwokackiej, aby odpowiednio zabezpieczyć prawa przysługujące zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi.Sporządzanie i opiniowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W zakładach pracy pracowników oprócz umowy obowiązują także inne uregulowania. Są to przewidziane przez prawo regulaminy: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Obowiązek posiadania takich dokumentów mają zakłady, które zatrudniają co najmniej 50 osób. Regulaminy ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (o ile taka w firmie działa). Prawnicy z kancelarii adwokackiej pomogą w sporządzeniu prawidłowych regulaminów oraz sprawdzą, czy obowiązujące regulaminy mają wszystkie niezbędne elementy.Sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych i porozumień zbiorowych

W wielu zakładach istnieją układy zbiorowe, czyli porozumienie zawarte między pracodawcą a pracownikami, których reprezentuje zakładowa organizacja związkowa. Układ reguluje wzajemne prawa i obowiązki, które wynikają ze stosunku pracy, czyli m.in. warunki pracy, płacy, tryb rozstrzygania sporów, ewentualne inne świadczenia związane z pracą. Układy pracy mogą być zakładowe (u jednego pracodawcy) lub ponadzakładowe (np. dla pracowników określonej branży, którzy pracują w różnych zakładach). Układy wchodzą w życie po obowiązkowej rejestracji.

Pracodawca i pracownik mogą też zawrzeć porozumienie zbiorowe. Jest to dokument podobny do układu zbiorowego, ale nie trzeba go rejestrować. Porozumienia zawierane są zwykle w sytuacjach kryzysowych.Pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych

Rozwiązywanie umów o pracę zawsze jest sprawą delikatnej natury. Dlatego trzeba zachować wszelkie zasady, aby nie zostało złamane prawo. Szczególnej staranności wymagają zwolnienia grupowe. Dlatego wskazane jest, aby w każdym przypadku zapewnić sobie pomoc prawną. Kancelaria adwokacka zapewnia taką pomoc pracownikom i pracodawcom.Doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców

Zakres praw i obowiązków pracowników i pracodawców określają m.in. kodeks pracy i wiele innych aktów prawnych. Ich naruszenie może skutkować nawet rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia i odszkodowaniem. Aby zapobiec takim sytuacjom, warto jest korzystać z pomocy prawnika, który przeanalizuje i wyjaśni nieprzejrzyste sytuacje i przepisy.Reprezentowanie w sprawach odwołań do Sądów Pracy, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

W przypadkach naruszenia norm prawa pracy, zarówno pracodawca, jak i pracownik mają możliwość odwołania się do sądów pracy. Prawnicy z naszej kancelarii mogą reprezentować obie strony w takich sprawach, a także w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.