Prawo umów | Kancelaria Adwokacka T&T w Krakowie

Prawo umów

Usługi prawne z zakresu prawa umów

- Sporządzanie i opiniowanie projektów umów
- Negocjacje kontraktów handlowych
- Pomoc prawna w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, hipoteka, zastaw, zastrzeżenie prawa własności)
- Reprezentowanie w sprawach odszkodowań z tytułu niedotrzymania warunków umów oraz w sprawach o wykonanie umów

Z umowami każdy z nas spotyka się na co dzień, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kupując nawet jedną bułkę, zawieramy umowę sprzedaży. Prawo definiuje umowę jako czynność prawną polegającą na zgodnym porozumieniu stron, które ustala ich prawa i obowiązki. Polskie prawo reguluje umowy w Kodeksie cywilnym w księdze trzeciej „Zobowiązania”. Już po pobieżnej lekturze można się zorientować, że umowy to bardzo ważna i nierzadko skomplikowana materia prawna.

Nasza kancelaria w Krakowie pomoże państwu nie tylko sporządzić umowę, ale także będzie wspierać przy negocjacjach kontraktów handlowych oraz zapewni pomoc prawną przy zabezpieczeniu umów oraz w sprawach odszkodowawczych.


Dlaczego warto sprawdzić umowę przed podpisaniem

Wiele konfliktów i sporów wynika z braku pisemnej umowy. Wcale nierzadko zdarza się też, że podpisana umowa nie chroni dostatecznie naszych interesów, a niekiedy wręcz im szkodzi. Pisemna umowa jest szczególnie ważna w obrocie gospodarczym. Już praktycznie nie spotyka się tu umów ustnych. Dlatego zanim podpiszą państwo umowę, warto zwrócić się do prawnika, aby sprawdził, czy nie kryje ona niekorzystnych dla was zapisów. Zdarza się też, że umowa jest nieważna, bo nie zachowano wymaganej prawem formy.

Nasza kancelaria adwokacka oferuje opiniowanie projektów umów. Dzięki temu możecie państwo uniknąć problemów, które powstałyby w przypadku, gdyby w tekście umowy zawarte były niekorzystne czy nieprecyzyjne zapisy.

Możemy też sporządzić wzór umowy, ściśle dostosowanej do państwa potrzeb. Zanim taki projekt powstanie, nasi prawnicy szczegółowo przeanalizują dostarczone przez państwa dane, czyli m.in. warunki umowy, przedmiot umowy, oczekiwania co do treści, wartość umowy, ewentualne ryzyko, które może wystąpić po zawarciu umowy.Negocjacje kontraktów handlowych

W przypadku kontaktów biznesowych, zanim zostanie podpisana umowa, odbywają się negocjacje. Nasza kancelaria nie tylko przygotuje całościowo dokumentację kontraktu, ale także oceni ryzyko związane z jego zawarciem i zaopiniuje projekty umów, które przygotował kontrahent. Adwokaci i radcowie prawni będą także czynnie uczestniczyć w procesie negocjacji kontraktu, wspierając cały czas klienta i dbając o jego interesy. Wsparcie naszej kancelarii zapewnia osiągnięcie kompromisu, który będzie nie tylko korzystny, ale i bezpieczny dla klienta. Zapewniają to prawnicy, którzy mają duże doświadczenie w negocjacjach i potrafią błyskawicznie reagować na to, co dzieje się przy stole negocjacyjnym.Wykonanie umowy można zabezpieczyć

Zawarcie umowy to jeszcze nie koniec. Teraz kontrahenci czekają na jej wykonanie. Zdarza się, że nie jest ona wykonywana tak, jak powinna. Najczęściej sytuacja dotyczy niemożności wyegzekwowania należności. Proces sądowy jest z reguły długi, a gdy dłużnik jest niewypłacalny, uzyskanego wyroku nie można skutecznie wykonać. O tym, jak jest to kłopotliwe, szczególnie dla przedsiębiorców, nikogo przekonywać nie trzeba.

Takim sytuacjom można jednak skutecznie zapobiec. Nasza kancelaria adwokacka proponuje pomoc przy kształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów. Prawnicy przeanalizują dokładnie umowę i zaproponują najkorzystniejsze dla państwa rozwiązania. Ich katalog jest szeroki, w zależności od rodzaju zabezpieczanych praw, wartości i stopnia ryzyka można zastosować np. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową, hipotekę, zastaw.Reprezentowanie w sprawach odszkodowań z tytułu niedotrzymania warunków umów oraz w sprawach o wykonanie umów

Umowa wiąże obie strony umowy, które muszą realizować jej postanowienia. Strona, która narusza te warunki, musi się liczyć z tym, że poniesie tego konsekwencje. W sytuacji niedotrzymania warunków umowy lub nienależytego wykonania tejże (np. przekroczenie terminu) wierzyciel może odstąpić od wykonania umowy i starać się o uzyskanie odszkodowanie. Odszkodowanie ma być rekompensatą za straty, jakie wynikły z niedotrzymania umowy. Należy pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje, jeśli niedotrzymanie warunków umowy nie było z winy strony, która naruszenia dokonała (np. z powodu powodzi). Prawnicy z kancelarii adwokackiej w Krakowie będą państwa reprezentować na każdym etapie rozpatrywania spraw o odszkodowanie. Przygotują odpowiednie pisma i oszacują wysokość należnego odszkodowania.